Official Hammer Strength Training Center

 

Regulamin siłowni

REGULAMIN SIŁOWNI ACTIVZONE GYM:

Osoby korzystające z siłowni Activzone Gym Krosno zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem.

1. Osoby korzystające z siłowni Activzone Gym Krosno zobowiązane są do kulturalnego zachowania.

2. Z siłowni mogą korzystać tylko osoby , które wykupiły wejście jednorazowe lub karnet.

3. Karnetem może posługiwać się tylko jego właściciel.

4. W przypadku próby wejścia na siłownię za pomocą karnetu innej osoby, karnet taki traci natychmiastowo ważność a osoba się nim posługująca będzie zobligowana do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.

5. Każda osoba korzystająca z siłowni w momencie wejścia otrzymuje kluczyk do szafki , który po skończonych ćwiczeniach jest zobowiązana zwrócić obsłudze klubu.

6. Po wejściu do klubu każda osoba jest zobowiązana okazać karnet lub wykupić wejście jednorazowe.

7. Aby móc korzystać z siłowni, należy przebrać obuwie i posiadać strój sportowy.

8. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot kosztów.

9. Wejście na siłownie i korzystanie z urządzeń automatycznie oznacza iż osoby te nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia treningu i uczestnictwa w ewentualnych zajęciach grupowych.

10. Klub nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie stosowaniem się do uwag obsługi klubu.

12. Klient wykupujący karnet akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

13. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu karnet może zostać unieważniony.

14. Osoby niszczące świadomie wyposażenie klubu będą ponosiły odpowiedzialność karną oraz cywilną z tytułu zniszczonego mienia.

15. Klienci, którzy wykupili treningi personalne w klubie mają na ich wykorzystanie 30 dni od daty zakupu.

16. Niewykorzystane godziny treningowe w ramach treningów personalnych przepadają z okresem 30 dni od daty zakupu.

17. Wszystkie dane , które są podawane w trakcie zakupu karnetów są wykorzystywane przez klub w celu weryfikacji klientów i stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa. Kupując karnet akceptujesz wykorzystywanie twoich danych do celów podanych w pkt 17. regulaminu.

18. Przy zakupie karnetu z umową w cenie 75 złotych , obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

19. Wypowiedzenie karnetu z umową jest możliwe tylko i wyłącznie osobiście w recepcji klubu w ostatni dzień miesiąca.

20. Kupno karnetu z umową online, za pośrednictwem strony internetowej www.activzonegym.pl oznacza iż klient akceptuję wszelkie zapisy regulaminu i jest świadomy iż obowiązuje go jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

21. Kupno karnetu z umową oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony.

22. Kupno karnetu z umową oznacza równoczesne założenie konta w systemie płatności PAyPal oraz udostępnienie wszelkich potrzebnych danych serwisowi.

23. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne tylko i wyłącznie w formie pisemnej, na wypełnionym oryginalnym druku klubu Activzone Gym Krosno.

24. Samodzielne anulowanie subskrypcji poprzez posiadane konto PAyPal nie skutkuje wypowiedzeniem oraz przerwaniem trwającej umowy, jeśli nie została zachowana forma oraz czas wypowiedzenia.

25. Niezgodne z regulaminem anulowanie subskrypcji nie znosi obowiązku zapłaty aż do momentu złożenia wypowiedzenia w odpowiedniej formie i czasie.

26. Karnet z umową nie podlega zawieszeniu.

27.Karnet z umową ma ważność 28 dni od momentu zakupu.

28.Karnet bez umowy ma ważność 30 dni od momentu zakupu.

29. Karnet bez umowy można zawiesić na minimalny okres 10 dni , po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do ćwiczeń fizycznych lub podając ważny powód jego zawieszenia.

30. O zawieszeniu karnetu bez umowy z powodów innych niż choroba decyduje obsługa klubu.

31. Zastrzegamy sobie zmiany w regulaminie w dowolnym czasie i zakresie.


Back to Top